Thời gian bắt đầu chương trình : 31-05-2012 10:30:00
Thời gian kết thúc chương trình : 20-06-2012 23:50:59